Ofrecemos os nosos servizos tanto a empresas privadas como a entidades públicas, achegando solucións innovadoras que permiten producir biogás para a xeración de enerxía eléctrica e térmica, así como outras aplicacións deste combustible renovable, como son a inxección á rede de gas ou o seu emprego en vehículos.

O equipo da Unidade de Biogás compóñeno enxeñeiros con ampla experiencia no deseño de procesos, a promoción e execución de proxectos de biogás, incluíndo especialistas en enxeñería industrial, química, civil e agrícola.

Máis dunha década de experiencia no sector e acordos a nivel internacional con tecnólogos de referencia no sector aválannos. Prestamos especial atención a todos os detalles técnicos para que as nosas plantas intégrense á perfección coas instalacións do cliente e operen de acordo coas condicións que este nos marca, anticipándonos a calquera tipo de incidencia.

As nosas solucións permiten unha valorización óptima dos residuos, axudando a empresas do sector primario, de procesado e produción de alimentos, e en xeral calquera outra xeradora de residuos con carga orgánica, a cubrir unha parte significativa do seu consumo enerxético tanto eléctrico como térmico con este combustible, de natureza completamente renovable.

Con máis de 40 anos de traxectoria en tecnoloxía renovable, e con gran número de activos dentro da súa propia carteira, en Norvento brindamos as mellores solucións enerxéticas, analizando e integrando outras fontes de enerxía renovable xunto coa planta de biogás.

 • Sector público: xestión de residuos e depuradoras.
 • Sector privado: Todos os sectores de actividade que xeren algún efluente ou subproduto orgánico, susceptible de ser valorizado en planta de biogás, en particular, o sector primario e a industria agroalimentaria.

Os nosos clientes conseguen un tratamento óptimo dos residuos grazas ás bondades das plantas de biogás de Norvento:

 • Deseños flexibles e modulares que permiten hibridalos con outras tecnoloxías renovables.
 • De fácil operación e mantemento.
 • Dotadas de Smart SCADA conectado co Centro de Control 24/365 de Norvento para garantir a correcta monitoraxe da planta de biogás.

A Unidade de Biogás de Norvento Enerxía ofrece un amplo abanico de solucións no ámbito do biogás que abarca desde servizos puntuais e específicos relacionados con esta liña de negocio, ata contratos chave en man no que acompañamos ao cliente en todo o desenvolvemento do proxecto do noso cliente.

Poñemos ao dispor do cliente o noso coñecemento e experiencia no campo do biogás para analizar desde un punto de vista tecno-económico un proxecto de planta de biogás. Dependendo da fase do proxecto prestamos servizo de:

 • Enxeñería de proceso: estudos de viabilidade, caracterización de recursos, residuos e outros aspectos que permiten adaptar a solución ás condicións existentes e requisitos do cliente.
 • Enxeñería básica: creación dun deseño básico e viable de planta de biogás.
 • Enxeñería de detalle: creación dun proxecto construtivo listo para licitar.

Integramos todos os servizos que o cliente requira para a posta en marcha, revisión de pautas de operación, mantemento e mesmo auditoría técnica dunha planta de biogás existente.

Prestamos todos os servizos administrativos, legais e financeiros que acompañan o desenvolvemento dun novo proxecto ou instalación existente de biogás:

 • Tramitacións
 • Procura de subvencións
 • Auditoría legal
 • Etc.

Ofrecemos a posibilidade de materializar o proxecto baixo un contrato chave en man, se o que o cliente desexa é externalizar totalmente a execución da planta de biogás. En tal caso, acompañamos ao cliente en todas as fases do proxecto da súa planta de biogás a partir dun servizo integral, incluíndo os servizos anteriores e o deseño e construción da instalación.

A nosa metodoloxía de traballo e relación co cliente

Achegamos valor en cada fase do proxecto, constituíndo un partner de confianza para o seguimento a longo-prazo.

Os nosos expertos en biogás valoran e desenvolven proxectos chave en man, tenendo en conta as limitacións ou condicionantes de cada instalación e o terreo desde un punto de vista operativo.

 

Tanto se se trata dunha instalación existente como un proxecto de nova construción, en Norvento acompañamos a cada cliente en todas as fases de proxecto, desde o estudo de viabilidade técnico-económica, pasando polo deseño e enxeñería, construción, ata a posta en marcha e mantemento da planta.

Nas fases temperás do proxecto asesoramos ao cliente sobre a conveniencia ou non de exporse unha planta de biogás nas súas instalacións, facendo unha caracterización dos efluentes e subprodutos que poida xerar nas mesmas e valorando as mellores solucións. Considerando todas as posibles sinerxias derivadas do consumo de recurso, enerxía e xestión de residuos, facemos unha valoración económico-financeira para o cliente. Asesoramos ao cliente no relativo ao financiamento do proxecto.

Unha vez tomada a decisión, ofrecemos ao cliente un servizo integral de enxeñería para materializar o proxecto construtivo correspondente e acompañámoslle nos procesos de tramitación que sexan necesarios. O alcance dos devanditos servizos defínese co cliente atendendo ás súas necesidades e ao grao de recursos propios que poida poñer ao dispor de Norvento. O servizo integral inclúe tamén a solución óptima para valorizar o biogás e o digestato, principais produtos da dixestión anaerobia.

A conveniencia do cliente, involucrámonos durante toda a vida útil do proxecto, mediante un conxunto de servizos de operación e mantemento, asegurando unha planta totalmente funcional que se mantén dentro das marxes previstas de produción.

Que é o biogás?

O biogás é un combustible sostible composto principalmente de metano (CH4) e dióxido de carbono.

A súa produción pódese dar en medios naturais ou en dispositivos específicos, polas reaccións de biodegradación ou descomposición da materia orgánica residual en ausencia de osíxeno, mediante a acción de microorganismos e outros factores (temperatura, axitación…).

O biogás é unha fonte de enerxía renovable, que responde a un dobre obxectivo: a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro á atmosfera e o aforro na xestión ou tratamento de residuos orgánicos.

O biogás prodúcese a partir dun proceso coñecido como dixestión anaerobia, consistente na fermentación de materia orgánica en ausencia de osíxeno. Os residuos orgánicos utilizados como a materia prima da planta de biogás poden orixinarse nunha gran variedade de ámbitos:

 • Agricultura e Gandería
 • Industria Agroalimentaria: Lácteos, Matadoiros, Conserveiras
 • Procesado de Alimentos, Produción de Bebidas
 • Outros sectores: Papeleiras, HORECA
 • Residuos municipais e depuradoras.

O biogás bruto está composto principalmente por:

 • Metano (CH4): 50-75%
 • Dióxido de Carbono (CO2): 25-50%
 • Outros elementos minoritarios (siloxanos, H2S, H2O).

Para adecuar o biogás para o seu uso, é necesario eliminar os compostos non desexados. O grao de limpeza do biogás dependerá da súa aplicación final.

As principais aplicacións do biogás son:

 • Uso térmico directo. Combustión de biogás en equipos de xeración térmica (caldeiras, secadores ou fornos) para o autoconsumo.
 • Uso en coxeración. Combustión de biogás en motores de coxeración para a xeración de enerxía eléctrica e térmica.
 • Produción de biometano. Eliminación ou conversión do dióxido de carbono (CO2) presente no biogás por medio dun proceso coñecido como upgrading para a obtención dun gas cun moi alto contido de metano (>90%), e propiedades asimilables ás do gas natural.
 • Inxección de biometano en rede de gas natural.

Norvento Enerxía, o mellor aliado para o desenvolvemento de plantas de biogás

Aproveita os residuos orgánicos dos teus procesos industriais ou agrícolas e convérteos en electricidade e calor.

Se operas unha industria con alta carga de residuos orgánicos e necesitas electricidade e calor, podes dar valor económico aos teus residuos coas nosas plantas de biogás para autoconsumo, que cobren todos os procesos necesarios para a síntese do combustible e o seu posterior uso.

Inocuas para o público, permitiranche reducir a túa pegada de carbono, mellorar a túa conta de resultados, e protexerche ante fluctuacións dos prezos dos combustibles fósiles e a electricidade.

As nosas plantas son modulares e podes adaptalas ás túas necesidades particulares así como á infraestrutura xa dispoñible nas túas instalacións.

Os nosos proxectos de I+D+i no ámbito do biogás.

En Norvento lideramos a investigación e innovación en proxectos de biogás. Algúns dos proxectos colaborativos nos que traballamos na actualidade son:

 

 

Programa: Vía Rápida á Innovación.
Convocatoria:  H2020- EIC- FTI-2018-2020.
Número de referencia: 950921

Co proxecto de I+D+i de NEOSUCCESS perseguimos materializar unha solución única baseada nunha tecnoloxía « plug and- play» contenedorizada e pensada para ser integrada na liña operativa de traballo das plantas de biogás.

Esta nova tecnoloxía fará máis rendible o investimento en tecnoloxía de mellora de biogás grazas á súa explotación complementaria de ácido succínico bio (BioSA).

NEOSUCCESS é a primeira tecnoloxía no mundo que recicla e utiliza residuos para producir de forma simultánea dous produtos de alto valor engadido:

 • BioMetano (>95%) a partir de biogás para utilizalo como combustible bio.
 • BioSA (>80%), unha alternativa non fósil de segunda xeración ao ácido succínico (SA). Este novo produto é un biogás revolucionario que une CO2 a un elemento bioquímico valioso.

Con iso, consegue reducir os custos de produción e a pegada ecolóxica.

COÑECER MÁIS SOBRE O PROXECTO

Outro dos proxectos de investigación nos que participa a Unidade de Biogás de Norvento é o Proxecto VARAL no que Norvento, xunto a outras empresas galegas, desenvolveron unha planta de valorización integral de subproductos e efluentes residuais do sector lácteo.

Este proxecto, enmarcado no programa Conectapeme 2018, está financiado pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria e está cofinanciado con cargo a Fondos FEDER no marco do eixo 1 do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Proxecto VARALCOÑECER MÁIS SOBRE O PROXECTO