Norvento Ingeniería participou no deseño, desenvolvemento e construción de todas as súas instalacións en operación (hidráulica, eólica, solar) totalizando unha potencia de máis de 3.000 MW. Participa nas distintas fases do ciclo de vida dos proxectos: desde a concepción inicial, desenvolvemento da enxeñería de detalle e estudos ambientais ata a construción e posta en marcha.

 

Norvento Ingeniería está totalmente comprometida a colaborar cos nosos clientes para conseguir os obxectivos da transición enerxética e o cambio climático.

Temos unha ampla visión de toda a cadea de valor da enerxía que nos permite ofrecer solucións integrais de servizos de consultoría, enxeñería, construción, operación e mantemento que cobren todo o ciclo de vida dun proxecto de enerxías renovables, tanto en xeración centralizada como en autoconsumo e xeración distribuída con diversas tecnoloxías (eólica, solar, biogás, hidroeléctrica ou biomasa).

O noso compromiso coa sociedade e co medio ambiente lévanos á procura de solucións innovadoras e sostibles.

Grazas a un equipo de traballo multidisciplinar, formado por máis de 30 técnicos orientados cara á excelencia e a singularidade, achegamos solucións creativas e personalizadas aos nosos clientes, avaladas por máis de tres décadas de experiencia traballando coas principais empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica de España.

Cunha experiencia superior a 40 anos e integrada por máis de 30 profesionais, Norvento Enxeñería desenvolveu máis de 1.100 MW de potencia eólica en todo o mundo, participando activamente nas distintas fases de cada proxecto: desde a concepción inicial, desenvolvemento da enxeñería de detalle e estudos ambientais ata a construción e posta en marcha.

Participamos en todos os procesos de desenvolvemento de centrais de xeración de enerxía eléctrica de orixe renovable (eólica, hidroeléctrica, solar, biomasa, biogás, hidróxeno verde…), prestando os seguintes servizos:

 • Consultoría técnica e regulatoria
 • Servizos de due diligence técnica
 • Estudos de recurso eólico e micrositing
 • Estudos de viabilidade técnica, económica e financeira e asesoramento á investimento
 • Xestión de permisos, autorizacións, legalizacións e subvencións oficiais
 • Enxeñería básica, proxectos de execución e enxeñería de detalle
 • Deseño de cimentacións
 • Road survey
 • Xestión integral de proxectos
 • Dirección de obra
 • Control de Calidade e
 • Coordinación de Seguridade e Saúde
 • Supervisión de execución, probas e posta en marcha
 • Construción BOP
 • Posta en marcha de instalacións
 • Xestión de activos

Liñas e Subestacións

Durante a nosa traxectoria de 40 anos realizamos proxectos de enxeñería eléctrica para as principais compañías eléctricas e produtoras de enerxías renovables, ofrecendo servizos como:

 • Estudos de alternativas de trazado de liñas de transmisión
 • Enxeñería básica e de detalle de liñas de transmisión aéreas e subterráneas
 • Enxeñería básica e de detalle de subestacións eléctricas
 • Tramitación administrativa e xestión de permisos
 • Xestión de puntos de interconexión e asesoramento en acordos PPA

Contamos cun equipo especializado en modelado e análise de plantas de xeración e redes eléctricas con contrastada experiencia en estudos de conexión a rede de centrais de xeración:

 • Xustificación do cumprimento do Código de Rede Europeo de Conexión ( RfG) COMMISSION REGULATION ( EU) 2016/631
 • Estudos de capacidade de potencia reactiva
 • Estudos de calidade de potencia (harmónicos, flicker)
 • Estudos de curtocircuíto
 • Estudos de fluxo de cargas, perdas e análises de continxencias
 • Estudos dinámicos de estabilidade e de control de potencia-frecuencia e tensión-reactiva
 • Xestión integral do proceso de certificación de novos
 • MGE aplicable a todas as instalacións sen declaración de existencia previa ao 17 maio de 2018
 • Estudos ad- hoc

Contamos cunha experiencia de máis de 70 Estudos de Impacto Ambiental e 50 servizos de Seguimento Ambiental en fase de obra e explotación de proxectos de enerxías renovables.

Ofrecemos servizos orientados á xestión ambiental,  urbanística e de xestión da propiedade:

 • Autorizacións ambientais integradas
 • Definición de condicionantes ambientais e urbanísticos para a implantación de centrais de xeración de enerxía
 • Estudo de alternativas de trazado de liñas de transmisión
 • Estudos de impacto ambiental
 • Estudos e prospeccións de flora e fauna
 • Estudos de efecto sombra parpadeante ou intermitente (shadow flicker)
 • Estudos de sinerxias e efectos acumulativos
 • Estudos de integración paisaxística (infografías)
 • Seguimento e vixilancia ambiental de proxectos en obra e en explotación
 • Deseño e execución de plans de restauración e recuperación ambiental
 • Proxectos sectoriais e tramitacións urbanísticas
 • Xestión da propiedade

Ofrecemos solucións globais de eficiencia enerxética baseadas no autoconsumo de enerxías limpas, o almacenamento e a optimización dos fluxos e demandas de enerxía.

Deseñamos sistemas compatibles e respectuosos coa arquitectura e a contorna de cada edificación e aplicables a diferentes tipoloxías construtivas: instalacións industriais e comerciais, edificios públicos, estacións de servizo, granxas, centros turísticos, portos, minas…

Colaboramos cos nosos clientes na descarbonización dos seus consumos de enerxía, fomentando a transición cara a un modelo enerxético sen emisións e con edificios de enerxía cero, que cobren integramente a súa demanda de enerxía mediante a auto xeración de fontes renovables e o almacenamento.

O noso último proxecto de enxeñería eólica é N6

Os nosos seis novos parques eólicos corresponden á potencia adxudicada na poxa do Ministerio de Industria de maio de 2017.

Os parques Sasdónigas, Estelo Sas, Neda, Carracedo, A Pastoriza e Cadeira, situados en zonas cun alto recurso eólico da provincia de Lugo, suman unha potencia total de 128MW e producirán unha cantidade de enerxía anual equivalente ao consumo eléctrico dun municipio de 90.000 habitantes.

Coñece o noso fito empresarial co que reafirmamos o noso compromiso co desenvolvemento sostible e co medioambiente, evitando a emisión de 4 millóns de toneladas de CO2 durante a vida útil dos parques e xerando cuantiosos beneficios para os municipios que os acollen.